moduls1

Program je rozdelený do šiestich nadväzujúcich a zároveň nezávislých modulov. Komplexný pohľad a vysokú úroveň poradenských kompetencií získa účastník po absolvovaní celého programu, odporúčame navštíviť minimálne tri moduly. Prihláste sa

Charkteristika modulového vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program Kariérové poradenstvo je akreditovaný MŠ SR pod číslom POA: 3389/2014/91/1.

Modulový vzdelávací program Kariérové poradenstvo je určený osobám, ktoré majú záujem o získanie a rozšírenie vedomostí a zručností v poradenskej práci s klientami v oblasti profesijného smerovania, komplexného kariérového poradenstva a riadenia vlastnej kariéry. Po obsahovo tematickej, materiálovej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby absolvent získal potrebné komplexné a široko zamerané schopnosti viesť poradenský proces s klientom a úspešne rozvíjať potrebné kompetencie kariérového poradcu. Program je koncipovaný do 6 modulov spolu v rozsahu 154 hodín. Jednotlivé aktivity každého modulu sú rozložené do dvoch dní, celkovo má modul 20 prezenčných a 4dištančné hodiny. Súčasťou programu sú aj individuálne supervízne hodiny na posilnenie učiaceho procesu účastníkov vedené lektormi v čase mimo prezečných stretnutí. Komplexný pohľad a vysokú úroveň kompetencií získa účastník po ukončení celého výcvikového programu, je však možné absolvovanie aj vybraných modulov samostatne.

Názvy modulov :

Celkový rozsah: 144+ 10 hodín supervízie
1.modul: 24 hod – prezenčná časť (P) 20 hod, dištančná (D) 4hod + 1hod supervízie
2.modul: 24 hod – prezenčná časť (P) 20 hod, dištančná (D) 4hod + 2hod supervízie
3.modul: 24 hod – prezenčná časť (P) 20 hod, dištančná (D) 4hod + 2hod supervízie
4.modul: 24 hod – prezenčná časť (P) 20 hod, dištančná (D) 4hod + 2hod supervízie
5.modul: 24 hod – prezenčná časť (P) 20 hod, dištančná (D) 4hod + 2hod supervízie
6.modul: 24 hod – prezenčná časť (P) 20 hod, dištančná (D) 4hod + 1hod supervízie

Je možné absolvovať celý kurz ako zvýhodnený balík alebo sa prihlásiť na jednotlivé moduly samostatne. Program je akreditovaný MŠ SR pre celoživotné vzdelávanie.

K získaniu certifikátu je potrebné podľa zákona o ďalšom vzdelávaní absolvovať záverečnú skúšku. Skúška pozostáva z obhajoby kazuistiky pred lektorským tímom, kde má účastník preukázať schopnosť používať praktické nástroje zo vzdelávacieho programu. Kazuistika by mala preukázať vhľad do poradenského procesu, adekvátny poradenský štýl, ukázať spôsob uvažovania poradcu a podrobnú reflexiu poradenského prípadu. Ďalej k záverečnému hodnoteniu je potrebné doložiť nahrávku poradenského stretnutia a analýzu tohto stretnutia so zreteľom na metazručnosti poradcu, písomne spracovanú kazuistiku poradenského prípadu vrátane reflexie paradcu k prípadu a sebareflexiu rozvoja kompetencii poradcu.

Lektorky seminárov: Mgr. Eva Uhríková a Mgr. Pavlína Vašátová