Výcvikový vzdelávací program  kariérového poradenstva

Ľuďom k šťastiu a spokojnosti nestačia už len základné potreby, je dôležitá práca ako činnosť, kde svoje nadanie a talenty naplno využijú.

Dnes stále viac vzniká potreba kariérového poradenstva, riadenia a rozvoja kariéry a talentov vo všetkých sektoroch, ktoré kopírujú vývin a rozvoj človeka v každom vekovom období.

 • Ste kariérový, či personálny poradca, kouč alebo konzultant a hľadáte inšpiráciu
 • Ste tréner, lektor alebo učiteľ a chcete priniesť nové pohľady a metódy do svojho štýlu
 • Pracujete s rozvojom ľudí a ich kariéry a túžite posilniť svoje kompetencie
 • Ste študent pracovnej psychológie a ďalších odborov venujúcich sa oblasti profesijného smerovania človeka
 • Zaujíma vás vlastný sebarozvoj a jeho aplikácia do života a práce

Ste na správnom mieste. Výcvikom kariérového poradenstva získate nové poznatky, prístupy a pohľady na tému povolania a kariéry. Prihláste sa

Career academy je rozdelená do šiestich nadväzujúcich a zároveň nezávislých modulov. Komplexný pohľad a vysokú úroveň kompetencií získa účastník po ukončení celého výcvikového programu, je však možné absolvovanie aj vybraných modulov samostatne.

Názvy modulov:

 1. Základy kariérového poradenstva

  – Dom sa stavia na pevných základoch – nazrime spolu, čo tvorí základné kamene kariérového poradenstva

 • Vybrané svetové kariérové teorie, ich využitie v praxi.
 • Prístup poradcu v skupine a k jednotlivcovi.
 1. Sociodynamický prístup v kariérovom poradenstve

 • Zameranie sa na prácu so životným priestorom človeka, vnímanie komplexnosti a sociálneho systému človeka a jeho vplyv na výber a napĺňanie kariéry
 1. Zážitkové metódy v kariérovom poradenstve

 • Zážitok ako cesta k profesijnému rozvoju, tvorivé a experimentálne metódy
 • Inšpirované rôznymi školami, najmä prístupom a metodikou Thomasa Dienera
 1. Koučovací prístup v kariérovom poradenstve

 • Metódy koučovania, jeho kľúčové aspekty prinášajúce „poklady“ do práce s ľuďmi, podporujúce rozvoj človeka a jeho skutočného potenciálu.
 • Konkrétne postupy aplikovateľné v kariérovom poradenstve
 1. Aktivizačné a tvorivé metódy a orientácia vo svete práce

 • Ako stimulovať málo spolupracujúceho klienta, jako zvýšiť motiváciu a podporiť človeka byť angažovaný vo svojom kariérnom riadení a rozvoji.
 • Ako hľadať rôzne možnosti práce aj netradičné, netradičným spôsobom.
 1. Špecifiká práce s klientom v rôznych fázach poradenského procesu

 • Praktický nácvik techník pre rôzne etapy kariérnej cesty človeka. Vnímanie individuality jeho rozvojového procesu.
 • Špecifický a individuálne fokusovaný prístup ako nástroj väčšej efektivity