Zážitkové metódy v kariérovom poradenstve

stock-vector-background-with-happy-people-jumping-and-bubbles-80523364
DURATION:
2 dni

Zážitok ako cesta k profesijnému rozvoju, tvorivé metódy Thomasa Dienera, využívajúce prvky psychodrámy a na proces orientovanej psychológie, práca s priestorom a predmetmi na podporenie zážitku.

Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 9:00 hod - 17:00
Hlavný lektor: Eva Uhríková
Adresa:...........
Cena: prezenčná časť 130 €
+ 1x Individuálna supervízia á 25 €/hod
V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €
Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:
4 moduly - 5% = spolu 494 EUR
5 modulov - 7% = spolu 604,5 EUR
6 modulov - 10% = spolu 702 EUR

Študujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora - splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Address

  View map

Categories

Courses

Obsahová skladba modulu:

  • Základné princípy zážitkových metód – východiská
  • Tvorivé techniky a zážitkové metódy v kariérovom poradenstve pri práci s jedincom a so skupinou (teoretické princípy a ich praktické využitie)
  • Aktivity a cvičenia na identifikovanie kvalít človeka, vnútrných motívov a aspektov vhodného povolania
  • Fázy v poradenském procese

Cieľom modulu je hlbšie priblíženie praktických metód zážitkového kariérového poradenstva ako rozvojového nástroja, ktorý uvolňuje a otvára potenciál a vnútorné zdroje človeka. Modul ukazuje prínosy a dôvody prečo je zážitková forma poradenstva účinná. Zámerom modulu je naučiť a zdokonaliť poradcov v rôznych kreativnych metodách využiteľných v jednotlivých etapách poradenstva, podporiť zručnosť účastníkov v netradičných aktivitách, ktoré u jedinca v poradenskom procese podporujú tvorbu kariérneho plánu, životnú a profesnú víziu.

Metódy, ktoré budeme na module využívať

  • Zážitkové, interaktívne a participatívne metódy (hranie rolí, riadená imaginácia a pod.)
  • Prezentácie, prípadové štúdie
  • Praktický nácvik situačných rolí, sebaskúsenostné aktivity
  • Diskusie, práca v skupinách a intervízia, supervízia

Prihlásiť sa

Podrobný popis obsahových tém modulu: 
Základné princípy zážitkových metód – východiská
-     metodika Thomasa Dienera zameraná na zdroje klienta – vychádzajúca z psychodrámy, na proces orientovanej psychológie a humanistickej psychológie Rogersa a Satirovej a ďalšie zážitkové prístupy uplatňujúce sa v kariérovom poradenstve
Tvorivé techniky a zážitkové metódy v kariérovom poradenstve pri práci s jedincom a so skupinou (teoretické princípy a ich praktické využitie)
-     Základné metódy pre zážitkové poradenstvo (ich teoretický základ a ich praktické využitie)-     Špecifiká práce so skupinou a jednotlivcom pri zážitkových metódach-     Rôzne metódy zážitkovej práce – vysvetlenie princípov metód, ktoré poradcovia môžu v poradenskom procese využiť – hranie rolí, imaginácia, kreatívne techniky (kreslenie spojené s dialógom a imaginaciou, priestorom a pohybom, koláže…atď.)-    Konkrétne aktivity – sebaskúsenostná realizácia, praktický nácvik, zážitkové a interaktívne cvičenia
Aktivity a cvičenia na identifikovanie kvalít človeka, vnútrných motívov a aspektov vhodného povolania
-     Význam kvalít, vnútorných motívov a zdrojov ako stimulácia jednotlivca (klienta), skupiny-     Konkrétne aktivity – sebaskúsenostná realizácia, praktický nácvik, zážitkové a interaktívne cvičenia
Fázy v poradenském procese
- Zameranie na hľadánie vhodného povolania (jednotlivé špecifiká a aspekty poradenskej práce v závislosti na štádiu klientovho vnútorného procesu)- Proces poradenského stretnutia a jeho štruktúra v závislosti na potrebách klienta
Práca v skupine a s jednotlivcami, prehlbujúce cvičenia  a intervízia, supervízia
-     Prehĺbenie vedomostí a zručností v praxi, samovzdelávanie – individuálna práca alebo práca v skupine účastníkov-     Individuálna supervízia s lektorom ku konkrétnemu poradenskému prípadu na posilnenie učiaceho procesu účastníkov (2hod)

Pre získanie Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je podľa zákona o ďalšom vzdelávaní potrebné úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

Skúška pozostáva z obhajoby kazuistiky pred lektorským tímom, kde má účastník preukázať schopnosť používať praktické nástroje zo vzdelávacieho programu  a ústneho pohovoru o úrovni kompetencií vzhľadom k témam modulu. Kazuistika by mala preukázať vhľad do poradenského procesu, adekvátny poradenský štýl, ukázať spôsob uvažovania poradcu a podrobnú reflexiu poradenského prípadu. Ďalej k záverečnému hodnoteniu je potrebné doložiť nahrávku poradenského stretnutia a analýzu tohto stretnutia so zreteľom na zručnosti poradcu, písomne spracovanú kazuistiku poradenského prípadu vrátane reflexie paradcu k prípadu (min.3 stretnutia s jedným klientom) a sebereflexiu rozvoja kompetencií poradcu.

 

Modul je inšpirovaný metodikou Thomasa Dienera, švajčiarskeho kariérového poradcu a kouča, s ktorým na Slovensku boli realizované dva behy komplexného výcviku akreditovaného MŠ SR. V budúcnosti plánujeme otvoriť tretí beh ročného výcviku, pod zastrešením a realizáciou POPI Slovensko. V prípade záujmu nás kontaktujte na [email protected]

//reorder divs to achieve date will show up after short description at course meta jQuery(document).ready(function(e) { jQuery('.course-exc > span').prependTo('.course-meta'); });