Základy kariérového poradenstva – teórie v praxi

stock-photo-strong-foundation-words-supporting-walls-ceiling-home-frame-integrity-reputation-trust-203468884
DURATION:
2 dni

Dom sa stavia na pevných základoch –
čo tvorí základné kamene kariérového poradenstva? Nazrime spolu k východiskám dnešných svetových teórií a prenesme si ich poklady do praxe.


Trvanie: zrušené pre 2017 od 9:00 hod - 17:00 hod
Hlavný lektor:Pavlína Vašátová
Adresa: ............
Cena: prezenčná časť 130 €
+ 1x Individuálna supervízia 25 €/hod
V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €
Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:
4 moduly - 5% = spolu 494 EUR
5 modulov - 7% = spolu 604,5 EUR
6 modulov - 10% = spolu 702 EUR

Študujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora - splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Address

  View map

Categories

Obsahová skladba modulu:

  • Vybrané svetové kariérové teorie, ich využitie v praxi, konkrétne metodiky a používané cvičenia.
  • Vymedzenie pojmu poradenstvo, rôzne role pri poradenskom stretnutí (poradca, kouč, trenér, mentor, konzultant)
  • Teorie Holland, Super, Savickas, Krumbolz (ich rozdiely v prístupoch a význam pre kariérové poradenstvo a ich aplikácia do praxe)
  • Kompetencie poradcu a ich rozvoj
  • Prístup poradcu ku skupine a k jednotlivcovi a špecifiká práce s nimi.

Modul je koncipovaný ako prezenčné dvojdňové stretnutie účastníkov, doplnené o  dištančné precvičovanie kariérových teórii v praxi. Jeho obsahová a tematická skladba účastníkom sprostredkuje teoretický úvod do kariérového poradenstva (definícia poradenstva, vymedzenie voči iným prístupom v práci s klientom, čo znamená práca s kompetenciami poradcu, základné pojmy kariérového poradenstva, vybrané účinné kariérové teorie a ich východiská…ai.) Prináša účastníkom zručnosti ako viesť celé poradenské stretnutie, vrátane prípravy na stretnutie a reflexie po ňom a tiež zoznamuje so špecifikami práce s jednotlivcom a  so skupinou.

Metódy, ktoré budeme na module využívať

  • Zážitkové, interaktívne a participatívne metódy (hranie rolí, riadená imaginácia a pod.)
  • Prezentácie, prípadové štúdie
  • Praktický nácvik situačných rolí, sebaskúsenostné aktivity
  • Diskusie, práca v skupinách a intervízia, supervízia

Podrobný rozpis obsahových tém modulu: Základy kariérového poradenstva

Základné pojmy kariérového poradenstva
-     vysvetlenie pojmov kariéra, celoživotné učenie, kariérny vývoj, kariérový rozvoj, kariérové kotvy v súvislosti s kariérovým poradenstvom
Vymedzenie pojmu poradenstvo, rôzne role pri poradenskom stretnutí (poradca, kouč, trenér, mentor, konzultant)
-     teoretické ukotvenie pojmu poradenstvo v rôznych poradenských prístupoch
–     definovanie rôznych rolí a ich odlišností v priebehu poradenského stretnutia (poradca, kouč, trenér, mentor)
Kompetencie poradcu a ich rozvoj
-     vysvetlenie pojmu kompetencia
–     vymedzenie kompetencií poradcu, zdôvodnenie nutnosti práce s kompetenciami
–     aplikácie rozvoja kompetencií poradcu v rámci vlastnej sebereflexie
Teorie Holland, Super, Savickas, Krumbolz (ich význam pre kariérové poradenstvo a aplikácia do praxe)
-     základné charakteristiky vybranej teórie, poradenské ciele, ich priame využitie v praxi
–    praktický nácvik a interaktívne metódy – cvičenia
Špecifiká práce s jednotlivcom a skupinou
-     vymedzenie základných rozdielov pri práci s jednotlivcom a skupinou v práci poradcu
–     príprava na stretnutie s jednotlivcom (stanovenie jednotlivých krokov, výstupov, materiálov, vytváranie podkladov pre spätnú väzbu…ai.)
–     práca so skupinou (definovánie cieľov stretnutia, voľba metód a techník, príprava materiálov, vytvárenie podkladov pre spätnú väzbu  jednotlivých účastníkov…ai.)-     rozlišnosti dynamiky poradenského procesu pri práci s jedincom a skupinou-    praktický nácvik, prípadové štúdie
Rôzne prístupy a teórie v kariérovom poradenstve – prehĺbenie
-     prehĺbenie vedomostí a zručností v praxi, samovzdelávanie – individuálna práca alebo v skupine účastníkov
–    individuálna supervízia s lektorom ku konkrétnemu poradenskému prípadu na posilnenie učiaceho procesu účastníkov (1hod)

 

Pre získanie Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je podľa zákona o ďalšom vzdelávaní potrebné úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

Skúška pozostáva z obhajoby kazuistiky pred lektorským tímom, kde má účastník preukázať schopnosť používať praktické nástroje zo vzdelávacieho programu  a ústneho pohovoru o úrovni kompetencií vzhľadom k témam modulu. Kazuistika by mala preukázať vhľad do poradenského procesu, adekvátny poradenský štýl, ukázať spôsob uvažovania poradcu a podrobnú reflexiu poradenského prípadu. Ďalej k záverečnému hodnoteniu je potrebné doložiť nahrávku poradenského stretnutia a analýzu tohto stretnutia so zreteľom na zručnosti poradcu, písomne spracovanú kazuistiku poradenského prípadu vrátane reflexie paradcu k prípadu (min.3 stretnutia s jedným klientom) a sebereflexiu rozvoja kompetencií poradcu.
//reorder divs to achieve date will show up after short description at course meta jQuery(document).ready(function(e) { jQuery('.course-exc > span').prependTo('.course-meta'); });