Špecifiká práce s klientom v rôznych fázach

stock-photo--d-man-with-different-blocks-business-structure-concept-d-render-illustration-185858513
DURATION:
2 dni

Špecifický a individuálne fokusovaný prístup - nácvik techník pre rôzne etapy rozvoja kariérnej cesty človeka.

Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 8:30 hod - 17:00
Lektor: Eva Uhríková a Pavlína Vašátová
Adresa: ......
Cena: prezenčná časť 130 €
+ 1x Individuálna supervízia 25 €/hod
V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €
Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:
4 moduly - 5% = spolu 494 EUR
5 modulov - 7% = spolu 604,5 EUR
6 modulov - 10% = spolu 702 EUR

Študujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora - splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Address

  View map

Categories

Courses

Obsahová skladba modulu:

  • Poradenský proces a jeho štruktúra, etapy procesu
  • Fázy poradenského procesu a fázy jednotlivého poradenského stretnutia
  • Špecifiká jednotlivých fáz a metódy práce s klientom podľa špecifickosti situácie a prebiehajúcej časti poradenského procesu
  • Práca s rôznymi cieľovými skupinami a typmi klientov, diverzita v kariérovom poradenstve
  • Príprava materiálov pre klienta a neštandartné spôsoby hľadania práce

Modul prináša účastníkom hlbšie vhľady do poradenského procesu, pochopenie jednotlivých fáz a zvyšuje kompetencie a schopnosti poradcu správne a efektívne intervenovať v závislosti od špecifickosti situácie klienta a toho, v akej fáze procesu kariérového poradenstva sa klient nachádza. Účastníci sa naučia rôzne formy a metódy práce s klientom so zreteľom na odlišnosti cieľovej skupiny a typu klienta. Metódy pomôžu účastníkom aktivizovať klienta v rôznych fázach poradenského sedenia a tak urobiť poradenský proces efektívnejším. Posledný blok sa venuje osobnému marketingu a príprave materiálov klienta na oslovovanie potenciálnych zamestnávateľov rôznym netradičným spôsobom, čo je dôležitá súčasť záverečnej fázy poradenského procesu.

Metódy, ktoré budeme na module využívať

  • Zážitkové, interaktívne a participatívne metódy (hranie rolí, riadená imaginácia a pod.)
  • Prezentácie, prípadové štúdie
  • Praktický nácvik situačných rolí, sebaskúsenostné aktivity
  • Diskusie, práca v skupinách a intervízia, supervízia

Prihlásiť sa

Podrobný rozpis obsahových tém modulu:

Poradenský proces  a jeho štruktúra, etapy procesu
-     Dynamika a identifikácia hlavných častí poradenského procesu, príprava poradcu na stretnutie s klientom-     Ako štukturovať poradenské stretnutie podľa rôznych fáz (úvodné stretnutie, práca na hľadaní zdrojov…a pod.)
Fázy poradenského procesu a fázy jednotlivého poradenského stretnutia
-     Fázy celkového procesu – fáza zbierania informácii o sebe a svojich potrebách, fáza hľadania vízie/cieľa, realizačná fáza-     Fazy jednotlivého poradenského stretnutia: 1. Definovanie zákazky klienta,/Redefinovanie zákazky  2. Hľadanie zdrojov klienta pre riešení problému 3. Reflexia priebehu práce na zákazke klienta z pohľadu poradcu  4. Záver poradenského stretnutia
Špecifiká jednotlivých fáz a metódy práce s klientom podľa špecifickosti situácie a prebiehajúcej časti poradenského procesu
-     Rôzne prístupy vzhľadom na situáciu klienta – kritériá voľby metód práce s klientom-     Sociálne identity a rôznorodosť v individuálnom a skupinovom poradenstve-     Praktický nácvik, prípadové štúdie
Práca s rôznymi cieľovými skupinami a typmi klientov, diverzita v kariérovom poradenstve
-     Využitie a aplikácie techník u rôznych cieľových skupín-     Praktický nácvik, zážitkové interaktívne cvičenia, prípadové štúdie
Príprava materiálov pre klienta a účinné spôsoby hľadania práce
-     Tvorba podkladov pre uchádzanie sa o prácu a osobný marketing-     Oslovovanie potenciálnych zamestnávateľov – ako podporiť klienta k aktívnej realizácii-     Praktický nácvik,prípadové štúdie
Práca v skupine a s jednotlivcami – analýza poradenského procesu, intervízia, supervízia
-     Prehĺbenie vedomostí a zručností v praxi, samovzdelávanie – individuálna práca alebo práca v skupine účastníkov-     Individuálna supervízia s lektorom ku konkrétnemu poradenskému prípadu na posilnenie učiaceho procesu účastníkov (1hod)

 

Pre získanie Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je podľa zákona o ďalšom vzdelávaní potrebné úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

Skúška pozostáva z obhajoby kazuistiky pred lektorským tímom, kde má účastník preukázať schopnosť používať praktické nástroje zo vzdelávacieho programu  a ústneho pohovoru o úrovni kompetencií vzhľadom k témam modulu. Kazuistika by mala preukázať vhľad do poradenského procesu, adekvátny poradenský štýl, ukázať spôsob uvažovania poradcu a podrobnú reflexiu poradenského prípadu. Ďalej k záverečnému hodnoteniu je potrebné doložiť nahrávku poradenského stretnutia a analýzu tohto stretnutia so zreteľom na zručnosti poradcu, písomne spracovanú kazuistiku poradenského prípadu vrátane reflexie paradcu k prípadu (min.3 stretnutia s jedným klientom) a sebereflexiu rozvoja kompetencií poradcu.

 

Modul je inšpirovaný metodikou Thomasa Dienera, švajčiarskeho kariérového poradcu a kouča, s ktorým na Slovensku boli realizované dva behy komplexného výcviku akreditovaného MŠ SR. V budúcnosti plánujeme otvoriť tretí beh ročného výcviku, pod zastrešením a realizáciou POPI Slovensko. V prípade záujmu nás kontaktujte na [email protected]

//reorder divs to achieve date will show up after short description at course meta jQuery(document).ready(function(e) { jQuery('.course-exc > span').prependTo('.course-meta'); });