Sociodynamický prístup v kariérovom poradenstve

Špecifiká práce s klientom v rôznych fázach poradenského procesu-man-stvorec
DURATION:
2 dni

Zameranie sa na prácu so životným priestorom človeka, vnímanie komplexnosti a sociálneho systému človeka a jeho vplyv na výber a napĺňanie kariéry

Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 9:00 hod - 17:00
Hlavný lektor:Pavlína Vašátová
Adresa:.........
Cena: prezenčná časť 130 €
+ 1x Individuálna supervízia á 25 €/hod
V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €
Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:
4 moduly - 5% = spolu 494 EUR
5 modulov - 7% = spolu 604,5 EUR
6 modulov - 10% = spolu 702 EUR

Študujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora - splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Address

  View map

Categories

Courses

Obsahová skladba modulu:

  • Perspektívy a zdroje poradenského prístupu
  • Metódy (dialogická konverzácia, otázky, ktoré podnietia životné rozprávanie, metafory, prekážky, silné stránky a potreby, hlasy „já“, experimentovanie s jedinečným – „faktom navzdory“ a iné)
  • Mapovanie životného priestoru
  • Štruktúra poradenského stretnutia

Zámerom modulu je účastníkov zoznámiť so sociodynamickým prístupom. Sociodynamické poradenstvo ako holistický kontext (životný priestor) daného jedince pracuje najmä s kultúrnym a sociálnym kontextom jedinca. V priebehu prezenčných stretnutí sa jednotliví účastníci zoznámia s teoretickými východiskami uvedeného prístupu a konkrétnymi metódami, ktoré môžu aplikovať priamo do svojej praxe poradcu. Sociodynamické poradenstvo reflektuje, že všetci jedinci sú ovplyvnení sociálnym prostredím (interakcie, situácie, konflikty, preferencie zájmov ai.) – tým prostredím, z ktorého pochádzame, všetkými prostrediami, v  ktorých sa aktuálne nachádzame, a v neposlednom rade je potrebné mať na pamäti, že nás ovplyvňuje aj prostredie, do ktorého uvažujeme prípadne vstúpiť.

Metódy, ktoré budeme na module využívať

  • Zážitkové, interaktívne a participatívne metódy (hranie rolí, riadená imaginácia a pod.)
  • Prezentácie, prípadové štúdie
  • Praktický nácvik situačných rolí, sebaskúsenostné aktivity
  • Diskusie, práca v skupinách a intervízia, supervízia

Prihlásiť sa

Podrobný popis obsahových tém modulu: 

Perspektívy a zdroje poradenského prístupu
-     Vysvetlenie teoretického pozadia sociodynamického prístupu najmä konštruktivizmu, holistické poňatie a životný priestor v práci a myslenie Kurta Lewina
Metódy (dialogická konverzácia, otázky, ktoré podnietia životné rozprávanie, metafory, prekážky, silné stránky a potreby,  hlasy „já“, experimentovanie s jedinečným – „faktom navzdory“ a iné)
-     Teoretické zázemie jednotlivých nástrojov v sociodynamickom poradenstve-     Využitie jednotlivých technik sociodynamického prístupu v poradenském procesu s ohľadom na fázu poradenského procesu-     Zhodnotenie možných rizík jednotlivých metód s ohľadom na rôzne ciele skupiny (nezamestnaní, absolventi škôl, imigranti…atď.)-     Praktický nácvik a prípadové štúdie, interaktívne cvičenia
Mapovanie životného priestoru
-     Vysvetlenie pojmu životný priestor a jeho význam pre poradcu ako možnú metódu práce s klientom
–     Základné znaky práce so životným priestorom v priebehu poradenského stretnutia
–     Praktické uplatnenie metódy práce so životným priestorom v poradenskom procese-     Interaktívne cvičenia,praktický nácvik, prípadové štúdie
Štruktúra poradenského stretnutia
-     Popis a vysvetlenie jednotlivých etáp a fáz v  sociodynamickom prístupe-     Zručnosť aplikácie znalostí štruktúry stretnutia s ohľadom na výber možných metód-     Praktický nácvik a interaktívne cvičenia, prípadové štúdie
Práca v skupine a s jednotlivcami, prehlbujúce cvičenia a intervízia, supervízia
-     Prehĺbenie vedomostí a zručností v praxi, samovzdelávanie – individuálna práca alebo práca v skupine
–     Individuálna supervízia s lektorom ku konkrétnemu poradenskému prípadu na posilnenie učiaceho procesu (2hod)

Pre získanie Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je podľa zákona o ďalšom vzdelávaní potrebné úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

Skúška pozostáva z obhajoby kazuistiky pred lektorským tímom, kde má účastník preukázať schopnosť používať praktické nástroje zo vzdelávacieho programu  a ústneho pohovoru o úrovni kompetencií vzhľadom k témam modulu. Kazuistika by mala preukázať vhľad do poradenského procesu, adekvátny poradenský štýl, ukázať spôsob uvažovania poradcu a podrobnú reflexiu poradenského prípadu. Ďalej k záverečnému hodnoteniu je potrebné doložiť nahrávku poradenského stretnutia a analýzu tohto stretnutia so zreteľom na zručnosti poradcu, písomne spracovanú kazuistiku poradenského prípadu vrátane reflexie paradcu k prípadu (min.3 stretnutia s jedným klientom) a sebereflexiu rozvoja kompetencií poradcu.
//reorder divs to achieve date will show up after short description at course meta jQuery(document).ready(function(e) { jQuery('.course-exc > span').prependTo('.course-meta'); });