Koučovací prístup v kariérovom poradenstve

COACHING
DURATION:
2 dni

Metódy koučovania, jeho kľúčové aspekty prinášajúce „poklady“ do práce s ľuďmi, konkrétne postupy aplikovateľné v kariérovom poradenstve.

Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 9:00 hod - 17:00
Hlavný lektor: Eva Uhríková
Adresa:........
Cena: prezenčná časť 130 €
+ 1x Individuálna supervízia á 25 €/hod
V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €
Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:
4 moduly - 5% = spolu 494 EUR
5 modulov - 7% = spolu 604,5 EUR
6 modulov - 10% = spolu 702 EUR

Študujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora - splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Address

  View map

Categories

Courses

Obsahová skladba modulu:

  • Princípy a odlišnosť prístupu koučovania, kompetencie kouča
  • Príprava kouča na koučovacie stretnutie – naladenie
  • Priebeh a štruktúra stretnutia, účinné nástroje
  • Praktické koučovacie metódy využiteľné v kariérovom poradenstve
  • Ukončenie stretnutia, reflexia a rozvoj kompetencii
  • Metódy – GROW, Ericksonovská šípka a metódy všímavého koučingu a koučingu zameraného na riešenia

Modul prináša účastníkom výbavu praktickými nástrojmi z metód koučovania, ktoré môžu vo svojej praxi využiť a uplatniť v kariérovom poradenstve. Špecificky sa budeme zameriavať na použitie rôznych metód koučovania účinných práve v kariérovom poradenstve a kariérovom koučingu. Jednotliví účastníci sa zoznámia s priebehom koučovania ako techniky poradenského rozhovoru a jeho odlišnosťami od poradenstva jako takého, metódami a jednotlivými etapami stretnutia klient – kouč. Bude reflektovaná príprava pred sedením, priebeh sedenia a aj reflexia poradenského stretnutia. Predpokladá se aktivne zapojenie jednotlivých účastníkov do skupinových aktivít.

Metódy, ktoré budeme na module využívať

  • Zážitkové, interaktívne a participatívne metódy (hranie rolí, riadená imaginácia a pod.)
  • Prezentácie, prípadové štúdie
  • Praktický nácvik situačných rolí, sebaskúsenostné aktivity
  • Diskusie, práca v skupinách a intervízia, supervízia

Prihlásiť sa

Podrobný popis obsahových tém modulu:

Príprava kouča na koučovacie stretnutie – naladenie
-     Relaxácia a ukľudnenie mysli pred stretnutím s klientom, príprava na stretnutie
–     Zážitkové cvičenia, praktický nácvik
Priebeh a štruktúra stretnutia, účinné nástroje
-     Priebeh stretnutia – štruktúra stretnutia, nástroje – otázky, práce na možnostiach riešenia, mapovanie reality riešenia, práca na rozvoji vlastnej intuície…ai.
–     Vysvetlenie štruktúry stretnutia klient-kouč  (GROW, Ericksonova šipka…ai.)-     Metódy na rozvoj vlastnej intuície, techniky koučovania a ich možné uplatnenie v kariérovom poradenstve-      Praktický nácvik, prípadové štúdie, interaktívne cvičenia
Praktické koučovacie metódy využiteľné v kariérovom poradenstve
-     Nástroje a techniky koučingu– konkrétne cvičenia, ktoré sa dajú uplatniť pri kariérovom poradenstve-     Sebaskúsenostná realizácia, praktický nácvik, prípadové štúdie
Ukončenie stretnutia, reflexia a rozvoj kompetencii
-     Štruktúra záveru stretnutia s klientom, zápis zo stretnutia a práca s kompetenciami kouča-     Reflexia stretnutia v smere klient-kouč a kouč-klient-     Reflexia vlastnej práce, relaxačné metódy-     Praktický nácvik
Práca v skupine a s jednotlivcami, prehlbujúce cvičenia a intervízia, supervízia
-     Prehĺbenie vedomostí a zručností v praxi, samovzdelávanie – individuálna práca alebo práca v skupine účastníkov-     Individuálna supervízia s lektorom ku konkrétnemu poradenskému prípadu na posilnenie učiaceho procesu účastníkov (2hod)

 

Pre získanie Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je podľa zákona o ďalšom vzdelávaní potrebné úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

Skúška pozostáva z obhajoby kazuistiky pred lektorským tímom, kde má účastník preukázať schopnosť používať praktické nástroje zo vzdelávacieho programu  a ústneho pohovoru o úrovni kompetencií vzhľadom k témam modulu. Kazuistika by mala preukázať vhľad do poradenského procesu, adekvátny poradenský štýl, ukázať spôsob uvažovania poradcu a podrobnú reflexiu poradenského prípadu. Ďalej k záverečnému hodnoteniu je potrebné doložiť nahrávku poradenského stretnutia a analýzu tohto stretnutia so zreteľom na zručnosti poradcu, písomne spracovanú kazuistiku poradenského prípadu vrátane reflexie paradcu k prípadu (min.3 stretnutia s jedným klientom) a sebereflexiu rozvoja kompetencií poradcu.
//reorder divs to achieve date will show up after short description at course meta jQuery(document).ready(function(e) { jQuery('.course-exc > span').prependTo('.course-meta'); });