Aktivizačné a tvorivé metódy v KP

stock-photo-high-school-students-group-of-students-sitting-together-in-classroom-and-raising-hands-up-163283858
DURATION:
2 dni

Ako stimulovať nespolupracujúceho klienta, ako zvýšiť motiváciu a podporiť človeka byť angažovaný vo svojom kariérnom riadení a rozvoji. Ako hľadať rôzne možnosti práce aj netradičné, netradičným spôsobom.

Trvanie: zrušené pre rok 2017 od 9:00 hod - 17:00
Lektor: Eva Uhríková a Pavlína Vašátová
Adresa:........
Cena: prezenčná časť 120 €
+ 1x Individuálna supervízia á 25 €/hod
V prípade záujmu o certifikát akreditovaného vzdelávania je potrebné absolvovať skúšku, poplatok za skúšanie je 20 €, v prípade spojenia dvoch- max. troch skúšok poplatok 30 €
Vytvorte si skladbu modulov podľa seba a získajte zľavu, pri účasti na viacerých moduloch:
4 moduly - 8% = spolu 494 EUR
5 modulov - 7% = spolu 604,5 EUR
6 modulov - 10% = spolu 702 EUR

Študujete, alebo pracujete v nízkopríjmovej oblasti? Oslovte organizátora - splátkový kalendár, prípadne zľava je možná po individuálnej dohode.

Address

  View map

Categories

Courses

Obsahová skladba modulu:

  • Aktivizačné a tvorivé metódy
  • Metódy posilnenia sebavedomia klienta, práca s prekážkami a negatívnymi presvedčeniami klienta
  • Metódy naratívneho prístupu v poradenstve – podpora zmeny
  • Orientácia vo svete práce, sieťovanie a podpora hľadania povolania

Modul je zostavený tak, aby podchytil metódy a spôsoby práce s klientom vo fáze poradenského procesu, kedy je potrebné klienta aktivizovať k realizácii konkrétnych krokov pre naplnenie kariérového smerovania a svojich predstáv. Prináša účastníkom rôzne aktivity a cvičenia, ktoré klienta motivujú k aktívnej činnosti a zaangažovávajú k prebratiu zodpovednosti za výsledok procesu. Ďalej sa modul zameriava na metódy posilnenia sebavedomia klienta, na prácu s prekážkami počas procesu hľadania povolania, ktoré mu bránia v úspešnom uplatnení sa na trhu práce. Súčasťou budú aj metódy naratívneho prístupu v poradenstve, ktoré idú viac do hĺbky a dokážu odblokovať vnútorné prekážky klienta. Tiež venuje jeden blok orientácii sa vo svete práce a vytvoreniu si podpory v sebe a v okolí počas procesu hľadania.

Metódy, ktoré budeme na module využívať

  • Zážitkové, interaktívne a participatívne metódy (hranie rolí, riadená imaginácia a pod.)
  • Prezentácie, prípadové štúdie
  • Praktický nácvik situačných rolí, sebaskúsenostné aktivity
  • Diskusie, práca v skupinách a intervízia, supervízia

Prihlásiť sa

Podrobný popis obsahových tém modulu:
Aktivizačné a tvorivé metódy
-     Metódy a spôsoby práce s klientom vo fáze poradenského procesu, kedy je potrebné klienta aktivizovať k realizácii konkrétnych krokov-     Tvorba vízie a energetizácia želaného cieľa-     Príprava konkrétnych krokov projektu získania želaného cieľa (práce – pozície, povolania, vlastného podnikania a pod.), koučovacia “Disneyho strategia”, plánovanie etáp v priestore-     Konkrétne aktivity – sebaskúsenostná realizácia, praktický nácvik, zážitkové interaktívne cvičenia
Metódy posilnenia sebavedomia klienta, práca s prekážkami, presvedčeniami klienta 
-     Facilitovanie vnútorného dialógu s pochybnosťami, koučovanie na odstránenie a zvládanie prekážok (uvolnenie zaseknutia náhľadom na kľúčovú hodnotu/podstatu seba)-     Rôzne zážitkové metódy na posilnenie sebavedomia (imaginatívne techniky, tvorivé metódy, práca s telom a priestorom, výmena rolí)-     Konkrétne aktivity – sebaskúsenostná realizácia, praktický nácvik, zážitkové interaktívne cvičenia, prípadové štúdie
Metódy naratívneho prístupu v poradenstve – podpora zmeny
-     Metódy a spôsoby práce s klientom, ktoré sa viažu na životné príbehy klienta a idú viac do hĺbky a dokážu odblokovať vnútorné prekážky-     Praktický nácvik, zážitkové interaktívne cvičenia, prípadové štúdie
Orientácia vo svete práce, sieťovanie a podpora procesu hľadania práce
-     Aktivity na rozšírenie povedomia o realite vo svete práce-     Spôsoby vytvárania podpornej siete v okolí klienta-     Prípadové štúdie, zážitkové cvičenia
Práca v skupine a s jednotlivcami, prehlbujúce cvičenia a intervízia, supervízia
-     Prehĺbenie vedomostí a zručností v praxi, samovzdelávanie – individuálna práca alebo práca v skupine účastníkov-     Individuálna supervízia s lektorom ku konkrétnemu poradenskému prípadu na posilnenie učiaceho procesu účastníkov (2hod)

Pre získanie Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je podľa zákona o ďalšom vzdelávaní potrebné úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

Skúška pozostáva z obhajoby kazuistiky pred lektorským tímom, kde má účastník preukázať schopnosť používať praktické nástroje zo vzdelávacieho programu  a ústneho pohovoru o úrovni kompetencií vzhľadom k témam modulu. Kazuistika by mala preukázať vhľad do poradenského procesu, adekvátny poradenský štýl, ukázať spôsob uvažovania poradcu a podrobnú reflexiu poradenského prípadu. Ďalej k záverečnému hodnoteniu je potrebné doložiť nahrávku poradenského stretnutia a analýzu tohto stretnutia so zreteľom na zručnosti poradcu, písomne spracovanú kazuistiku poradenského prípadu vrátane reflexie paradcu k prípadu (min.3 stretnutia s jedným klientom) a sebereflexiu rozvoja kompetencií poradcu.
//reorder divs to achieve date will show up after short description at course meta jQuery(document).ready(function(e) { jQuery('.course-exc > span').prependTo('.course-meta'); });